சிலை

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#1
"சிலை"

சிற்பம் போன்றவளே...
சின்னச் சிரிப்பில்
சிலை வடிப்பாயோ?

சிலையானேன்!!!!
உன் சிதறும்...
சிரிப்பில்....

- சரோஜினி
 
Last edited:

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#3

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#5

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#9
Last edited:

Advertisements

Latest updates

Top